SENSITIV IMAGO » opis działania Sensitiv Imago

Szczegółowy opis działania Sensitiv Imago

 

Urządzenie Sensitiv Imago, jest w stanie wytworzyć aktywność neuronalną w mózgu pacjenta, wykorzystując w tym celu fale elektromagnetyczne. Również odwrotnie  – neurony manifestują swoją selektywną zdolność wzmacniania prawie niewykrywalnych sygnałów w ludzkim ciele (zjawisko biorezonansu). Należy zauważyć, że stworzenie tej metody diagnostycznej było poprzedzone wieloletnimi badaniami, których celem były:

Dokładne określenie lokalizacji struktur podkorowych, odpowiedzialnych za regulację aktywności poszczególnych organów
Ustalenie związku pomiędzy intensywnością sygnału pochodzącego z podwzgórza, a stopniem zaawansowania procesów patologicznych, zachodzących w danym organie
Stworzenie wirtualnego modelu zdrowych organów, a także różnych modeli chorobowych

Istnieje również wielka ilość danych statystycznych, dotyczących rozwoju chorób w różnych grupach pacjentów, podzielonych pod względem płci i wieku, która pozwala nam przewidzieć stan, w jakim znajduje się ludzkie ciało, poprzez wprowadzenie podstawowych informacji, takich jak właśnie wiek i płeć pacjenta.

Pełne spektrum elektromagnetycznych wibracji pacjenta, na które składają się wszystkie ruchy oscylacyjne atomów, molekuł, tkanek, organów i układów wewnętrznych, można podzielić na dwa główne typy: fizjologiczne oraz patologiczne.

 

Fizjologiczne („harmoniczne”) ruchy fluktuacyjne, pochodzą ze zdrowych organów. Każdy organ posiada specyficzne dla siebie spektrum wibracji elektromagnetycznych, które może być przedstawione w formie wykresu.

 

Każdy organ w ludzkim ciele posiada określony zakres częstotliwości, w którym rezonuje. Na przykład dla serca będzie to zakres 700-800 Hz, który wzrasta w przypadku dusznicy bolesnej (stenokardii) do poziomu 1500 Hz.

Dla nerek określony zakres wynosi 600-700 Hz, a w przypadku stanu zapalnego wzrasta do poziomu 900 Hz. Dla wątroby zakres wynosi 300-400 Hz i w przypadku stanu zapalnego tego organu, wzrasta do 600 Hz.

Testy za pomocą biorezonansu i porównanie charakterystyki fal pacjenta z procesami referencyjnymi, leżą u podstaw rozwoju takich nowoczesnych metod w diagnostyce energetyczno-informacyjnej , jak np. Diagnostyka Nieliniowa (NLS). Stanowi ona jedno z najnowszych rozwiązań medycznych, które pozwala na uchwycenie i odwzorowanie w postaci map i tabel, najdrobniejszych zmian w strukturach biologicznych zdrowych organizmów. Charakterystyka częstotliwości zdrowych organów została usystematyzowana i podzielona na 9 filtrów (grup). 

Każdy filtr zawiera jednocześnie informację na temat kilku organów (kolejnych pod względem częstotliwości). Podczas testowania, charakterystyka elektromagnetyczna danego organu (czy układu), może zostać przedstawiona w formie graficznej. Każda osoba posiada swój indywidualny wykres - jest on niepowtarzalny, ponieważ stanowi sumę wszystkich procesów – diagnoz (i ich stopnia zaawansowania) oraz mikroorganizmów obecnych w ciele pacjenta. Program automatycznie porównuje procesy referencyjne (wykresy), zapisane w bazie danych, z wykresami otrzymanymi podczas badania pacjenta. Jeśli nastąpi zgodność wykresów, wtedy otrzymujemy do sprawdzenia procesy referencyjne, na podstawie których ocenia się stan organizmu.

Każdy proces patologiczny charakteryzuje się swoją specyficzną wibracją. W pamięci grafiki komputera istnieje ponad 10 200 procesów patologicznych, które uwzględniają stopień zaawansowania choroby, wiek, płeć i inne cechy charakterystyczne.

 

Patologiczne („dysharmoniczne”) wibracje pojawiają się, kiedy delikatne procesy zarządzania zmieniają się pod wpływem interferencji z wibracjami, które nie są swoiste dla organizmu. Te zakłócenia w przyszłości prowadzą do powstania fizycznych objawów chorobowych, jeśli system regulacyjny organizmu nie był w stanie adekwatnie ich skompensować.

 

Należy zaznaczyć, że w zdrowym ciele, w nieaktywnym stanie, występuje duża ilość różnego rodzaju mikrobów i wirusów. A zmiana częstotliwości może wpłynąć na ich aktywność. Obniżenie częstotliwości do 450 Hz może aktywować wirusy, a do 350 Hz – mikroorganizmy.

Obrazy mikroorganizmów

 

 

Kryteria udanej terapii

Każdy proces leczenia musi odnosić się do kilku podstawowych zasad, aby mógł być skuteczny.

 

Terapia powinna być kompletna.
W praktyce oznacza to, że każdy organizm jest złożonym, samoregulującym się systemem i przy wywarciu jakiegokolwiek wpływu na taki system, wiele anatomicznych, funkcjonalnych, fizjologicznych i patologicznych powiązań, bierze udział w procesie. Na przykład, immunologiczny, dokrewny, a także inne informacyjne i kontrolne systemy powinny być brane pod uwagę przy każdej terapii. Terapia, która kontroluje mechanizmy biorezonansu, charakteryzuje się globalnym podejściem do zagadnienia, ponieważ raczej aktywuje (wyzwala) wewnętrzne procesy regulacyjne, a nie stanowi ich siły napędowej i nie narzuca organizmowi dużego obciążenia, ani nienaturalnych dla niego algorytmów działania.

 

Terapia powinna zależeć od przyczyn
Procesy zarządzające, wewnątrz ludzkiego ciała zajmują różne poziomy hierarchii, w której mechanizmy nadrzędne kierują mechanizmami podrzędnymi. Widoczne symptomy (dolegliwości pacjenta) są z reguły uwarunkowane przez dysfunkcję pomniejszych ogniw, więc wywieranie na nie wpływu nie będzie miało kluczowego charakteru. Podejście takie jest symptomatyczne dla medycyny, lecz usuwa ono jedynie symptom i nie zapewnia trwałego efektu. Przyczyna leży zazwyczaj na wyższym poziomie zarządzania – różnym, w zależności od danej sytuacji. Jednak niezmiennie, im wyższy poziom mechanizmu, który podlega naszemu leczeniu, tym trwalszy i obszerny efekt ono zapewnia.

 

Terapia powinna być zindywidualizowana
Im wyższy poziom hierarchii procesów regulacyjnych, na które nakierowane jest działanie terapeutyczne, tym bardziej powinno ono być zindywidualizowane. Tak naprawdę, jeśli działamy na poziomie symptomatycznym, oczywistym będzie, że charakter terapii zostanie zaakceptowany. Kiedy poziom naszej terapii staje się wyższy i wielopłaszczyznowy, wtedy leczenie powinno również stać się bardziej zindywidualizowane. Powinno więc się zrozumieć, że jakakolwiek terapia, która wykorzystuje zjawisko biorezonansu, ze swojej definicji jest już terapią wysoko zindywidualizowaną.

 

Terapia powinna opierać się na efekcie regulacyjnym
Zarówno zdrowie, jak i choroba są zawsze zależne od odpowiedniej zdolności organizmu do przeprowadzania procesów regulacyjnych. Wyzdrowienie można osiągnąć jedynie dzięki odzyskaniu własnej siły regulacyjnej organizmu i to stanowi pierwsze zadanie każdej terapii. Prawidłowo przeprowadzona terapia całkowicie wypełnia wszystkie te założenia. Jest to zawsze terapia holistyczna, przyczynowa, indywidualna i porządkująca. Dodatkowo, wszystkie powyższe zasady, są fundamentalne dla – tak zwanego – holistycznego podejścia do człowieka, jakim kierowano się w medycynie starożytnej. W procesie testów, wykorzystujemy leki, których charakterystyka falowa jest zapisana w programie lub pochodzi z kamery magnetyczno-optycznej, w obecności leku.

 

Jeśli aspekty pól elektromagnetycznych, na przykład, pacjenta i medykamentu, są w jakimś stopniu do siebie podobne, to może zachodzić między nimi zjawisko rezonansu i tak naprawdę, im bardziej są do siebie podobne, tym bardziej prawdopodobny jest rezonans. Jeśli nie przypominają siebie nawzajem, rezonans jest praktycznie niemożliwy. Terapia pacjenta wiąże się również ze stworzeniem produktów energetyczno-informacyjnych, znanych jako spektronosody.

Urządzenie Sensitiv Imago jest wyposażone w biorezonansową kamerę magnetyczno-optyczną, która może zapisać falową charakterystykę preparatów w matrycy: woda, alkohol i homeopatyczny wkład cukrowy. W rezultacie, urządzenie może wytworzyć produkt informacyjny, nazywany spektronosodem. Jego działanie jest nakierowane na terapię konkretnego pacjenta. Spektronosody z sukcesem zastępują dużą liczbę leków. Jednocześnie nie występują komplikacje w postaci dysbiozy, czy alergii na czynnik chemiczny. Jedną z najbardziej bezpiecznych i efektywnych terapii, jest terapia biorezonansem.

Sensitiv Imago jest rozwiązaniem szerokopasmowym, które pozwala odbierać, wzmacniać, odwracać i wysyłać z powrotem do pacjenta jego własne wibracje elektromagnetyczne. W tym przypadku, bardzo istotne jest to, że proces odbywa się bez zwłoki, w czasie rzeczywistym. Dlatego też nieprawidłowe wibracje mogą się samoistnie wyeliminować poprzez swoje antypody – odwrócone patologiczne oscylacje. Jednocześnie powinniśmy wspomnieć, że normalne (fizjologiczne) fale elektromagnetyczne, mające przebieg harmoniczny, w warunkach systemu biologicznego (organizmu), nie są stłumione.